L.A.TOMARI, Ryo Ichii, Yasutomo Ebisu, Shoji Onuma